menu
ru

Blog na prawo

Wiadomości prawa w Polsce

14 lipca, 2022
"Ukryta dywidenda" w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
14 lipca, 2022
Świadczenie usług niematerialnych przez zagranicznego wspólnika na rzecz polskiej sp. z o. o. – kwestie podatkowe Do końca 2022 roku możliwe jest zaliczanie wydatków na zakup usług niematerialnych od zagranicznego wspólnika do kosztu uzyskania przychodu bez żadnych ograniczeń. Wydatek ten musi: a) spełniać ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu tj. mieć związek z powstaniem, zachowaniem bądź
14 lipca, 2022
Świadczenie usług niematerialnych przez zagranicznego wspólnika na rzecz polskiej sp. z o. o. – kwestie podatkowe Do końca 2022 roku możliwe jest zaliczanie wydatków na zakup usług niematerialnych od zagranicznego wspólnika do kosztu uzyskania przychodu bez żadnych ograniczeń. Wydatek ten musi: a) spełniać ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu tj. mieć związek z powstaniem, zachowaniem bądź
14 lipca, 2022

Świadczenie usług niematerialnych przez zagranicznego wspólnika na rzecz polskiej sp. z o. o. – kwestie podatkowe Do końca 2022 roku możliwe jest zaliczanie wydatków na zakup usług niematerialnych od zagranicznego wspólnika do kosztu uzyskania przychodu bez żadnych ograniczeń. Wydatek ten musi: a) spełniać ogólną definicję kosztu uzyskania przychodu tj. mieć związek z powstaniem, zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodu sp. z.o.o; b) być udokumentowany stosownymi dowodami np. korespondencja mailowa, timesheet, lista projektów; c) muszą mieć rzeczywisty charakter tj. być faktycznie wykonywane. Zaś od początku 2023 roku do ustawy o CIT wejdzie przepis ograniczający możliwość zaliczania do kosztu uzyskania przychodu wydatków na zakup świadczeń od wspólników, jako podmiotów powiązanych tzw. ukryta dywidenda - art. 16 ust. 1 pkt 15b, ust. 1d i 1e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli: (i) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub (ii) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, lub (iii) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika. Wydatki związane z powyższymi przypadkami nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu. Wyłączeniu z kosztów mają podlegać więc m.in. transakcje sztuczne, nieuzasadnione ekonomicznie, o nierynkowych cenach. W przypadku dokonywania wypłat na rzecz zagranicznego udziałowca prowadzącego działalność gospodarczą, w celu uniknięcia w Polsce konieczności pobierania 20-o% podatku u źródła polska spółka musi, oprócz posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego udziałowca, wykazać dochowanie należytej staranności. Wykazanie należytej staranność jest możliwe dzięki posiadaniu procedury wewnętrznej oraz dokonywaniu certyfikacji transakcji przez doradcę podatkowego. Podsumowanie: 1. Do końca 2022 roku możliwe jest ponoszenie przez spółkę wydatków na zakup usług od zagranicznego wspólnika po spełnieniu ww. warunków, 2. Od 2023 roku, z uwagi na wprowadzone ograniczenia, aby dalej bezpiecznie korzystać z ww. rozwiązania należałoby: a. nie uzależniać wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu wspólnikowi od osiągnięcia zysku / wysokości zysku spółki; oraz b. przygotować tzw. defese file tj. dokument potwierdzający, że racjonalnie działający podatnik (sp. z o.o.) poniósłby takie koszty lub nie byłyby to koszty niższe w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, oraz c. wysokość wynagrodzenia wspólnika za świadczone usługo powinni mieć charakter rynkowy. W razie pytań, zapraszamy do kontakt aclegal@aclegal.pl

03 listopada, 2021
Na posiedzeniu 19 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach, który ma ułatwić i przyspieszyć procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
Do góry