Spory

z

bankami

Jak szybko i bezpiecznie założyć spółkę w Hiszpanii? 

Spain Spanish Flag Waving

Odpowiednikiem sp. z o.o. jest hiszpańska spółka Sociedad de Responsabilidad Limitada, w skrócie S.L. Podobnie jak w Polsce, może zostać założona przez jedną lub więcej osób, a jej organem wykonawczym jest zarząd, który może składać się z jednego lub większej liczby osób. Minimalna wartość kapitału zakładowego to 3.000 euro, które musi zostać wpłacone na rachunek spółki. Główna zaletą tej spółki jest oddzielenie majątku osobistego wspólnika i członka zarządu od majątku spółki. Oznacza to, że poza pewnymi wyjątkami, wspólnik/członek zarządu co do zasady nie odpowiada za zobowiązania spółki. Zwykle proces założenia spółki w Hiszpanii trwa około 2 miesięcy i opłaty wynoszą około 1.200-1.500 euro. 

Niezbędne kroki do założenia spółki w Hiszpanii:

 1. Uzyskanie hiszpańskiego Numeru Identyfikacyjnego Cudzoziemca (Número de Identidad de Extranjero – NIE). Uzyskanie numeru NIE jest potrzebne nie tylko do założenia spółki, ale również do wynajmu mieszkania, podjęcia pracy, zakupu nieruchomości czy zapłaty podatków. Można go uzyskać za pośrednictwem hiszpańskiej ambasady lub konsulatu w kraju aktualnego zamieszkania lub na Policía Nacional na terytorium Hiszpanii. Jest on wydawany „od ręki” po wcześniejszym umówieniu wizyty. 
 1. Uzyskanie certyfikatu nazwy spółki (Certificación negativa del nombre de la sociedad). Pozyskanie tego certyfikatu jest niezbędnym krokiem, ponieważ potwierdza, że nazwa Twojej spółki jest unikatowa i żadna inna spółka nie używa tej nazwy. 
 1. Założenie konta bankowego. Wiele banków przedstawoa interesujące oferty dla nowo powstałych spółek np. Santander, CaixaBank. Już na tym etapie wspólnicy zobowiązani są do wpłaty kapitału zakładowego w kwocie minimalnej 3.000 euro. Po wpisaniu spółki do rejestru, kwota ta może zostać wypłacona. 
 1. Sporządzenie statusu spółki (estatutos sociales) i umowy spółki w formie aktu notarialnego. Status spółki reguluje podstawowe zasady funkcjonowania spółki takie jak: nazwę spółki, siedzibę, kapitał zakładowy, przedmiot działalności spółki, podział na udziały, sposób zarządzania i jej organizacji itp. Następnie umowa spółki jest sporządzana w formie aktu notarialnego, do którego należy dołączyć statut spółki, certyfikat nazwy spółki, numer NIE oraz certyfikat bankowy potwierdzający wpłatę kwoty 3.000 euro na konto spółki. 
 1. Uzyskanie numeru identyfikacji podatnika (Número de Identificación Fiscal – NIF). Po podpisaniu umowy spółki, notariusz wysyła wniosek do Agencia Estatal de Administración Tributaria o nadanie numeru identyfikacji podatnika, który jest ważny przez 6 miesięcy. 
 1. Rejestracja spółki w Rejestrze Spółek (Registro Mecantil). Rejestracji spółki należy dokonać we właściwym rejestrze Gospodarczym właściwym miejscowo dla siedziby spółki. Do wniosku należy dołączyć wypis umowy spółki, potwierdzenie opłaty podatku od przeniesienia własności i aktów prawnych (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), kserokopię numeru NIF oraz dowody wpłaty. 
 1. Deklaracja podatkowa o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jej zgłoszenie w urzędzie skarbowym. Przez pierwsze lata działalności spółki, jest ona zwolniona od podatku od działalności gospodarczej. W tym celu należy zgłosić działalność do właściwego urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że oprócz dokonania powyższych czynności, musisz także: 

 1. Uzyskać podpis elektroniczny dla spółki (certificado digital FNMT)
 2. Zalegalizować księgi spółki (libro contable)
 3. Zarejestrować akta osobowe hiszpańskiej agencji ds. Ochrony danych 
 4. Stworzyć kalendarz pracy
 5. Zarejestrować w systemie ubezpieczeń społecznych pracowników oraz komunikat o otwarciu centrum pracy w Dyrekcji Pracy (dirrección Provincial de Trabajo) w przypadku zatrudnienia pracowników
 6. Uzyskać licencję (koncesję) umożliwiającą prowadzenie działalności

Proces zakładania spółki wymaga obecności wspólnika lub prezesa zarządu w Hiszpanii i dopełnienia wszystkich formalności. Dokonanie wszystkich niezbędnych formalności już na samym początku pozwoli uniknąć niepotrzebnego sporu z urzędami na terenie Hiszpanii. Hiszpańskie prawo przewiduje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do założenia spółki, tak aby Twój pełnomocnik dokonał wszystkich czynności za Ciebie.

Prześlij umowę kredytu
do bezpłatnej analizy!

Załącz pliki (opcjonalne):
Dostępne formaty: jpg, pdf, doc, docx, png