Polityka Prywatności

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument, tj. Polityka prywatności określa przede wszystkim zasady zgodnie z  którymi następuje przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o zakresie stosowania na stronie www.aclegal.pl plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Artur Cichocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cichocki Kancelaria Adwokacka, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00 – 079 Warszawa, wpisany do CEIDG, NIP 5671727080, (zwany dalej: „Administratorem”), adres e-mail [email protected].
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Administratorem umowy sprzedaży oferowanych przez niego usług prawnych i jej wykonania, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, marketingu bezpośrednim, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi pytań prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 4. Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym podmiotom trzecim (zwanym dalej: „Współpracownikami”). W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Współpracownikom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Współpracownikami. Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 5. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa pytania, albo zlecenia.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej przez Państwa z Administratorem umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych:/UODO/SkrytkaESP.
 9. Możecie Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawniają do tego Administratora obowiązujące przepisy prawa lub uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę.

   

§2 Podstawy przetwarzania danych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w § 2 ust. 1 Polityki prywatności.

   

§3 Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Klienta.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

2.1. Wykonanie umowy pomocy prawnej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia     w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku osób nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podany zakres jest maksymalny.

2.2. Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Administrator nie może przetwarzać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

2.3. Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

2.4. Wyrażenie opinii o świadczonych przez Administratora usługach

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

2.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.6. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Właściciel Sklepu może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 

§4 Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia posiada osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu – dot. marketingu bezpośredniego jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
 

§5 Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z jego strony w następujących celach:

2.1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, lub danych logowania;

2.2. dostosowywania zawartości strony Administratora do indywidualnych preferencji odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej;

2.3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;

2.4. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im treści dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików  Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można.  częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej              w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są          w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych i  wysyłaniu wiadomości z newsletter’a.

§6 Hosting

Podane przez Cienie Twoje dane osobowe, Administrator na podstawie pisemnej umowy powierza do przetwarzania przedsiębiorcy działającemu pod firmą Globtel Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk, Polska, NIP: PL9570804786 w celu prawidłowego wykonania przez ww. przedsiębiorcę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem stroną internetową.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zapewnia, iż przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane przy poszanowaniu zasady minimalizacji, a więc dane osobowe przetwarzane są tylko wtedy i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia usług.