Spory

z

bankami

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE.

Na posiedzeniu 19 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach, który ma ułatwić i przyspieszyć procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, dlatego że cudzoziemcy przybywający do Polski najczęściej wnioskują właśnie o ten rodzaj zezwolenia. Nowe przepisy przewidują rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego wprowadzony został inny wymóg – osoba ubiegająca się o legalizację pobytu musi otrzymywać wynagrodzenie za pracę, które nie będzie niższe niż minimalna krajowa, niezależnie od rodzaju umowy, jaką podpisała z pracodawcą. Projekt ten wprowadza też nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz zmiany w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Ponadto zmiany będą dotyczyć oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na jednym oświadczeniu do 24 miesięcy, a także zaproponowano umożliwienie przyspieszenia wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski. Ułatwiona zostanie procedura wnioskowania o Kartę Polaka. Powyższe zmiany będą skuteczne także wobec postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie ustawy będą pozostawać w toku.

Masz pytania dotyczące mających wejść w życie zmian dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce? Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 /22/ 122 83 83, albo napisz maila na adres [email protected].

Prześlij umowę kredytu
do bezpłatnej analizy!

Załącz pliki (opcjonalne):
Dostępne formaty: jpg, pdf, doc, docx, png